Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do PROSTO Z PODHALA Krzysztof Dudziak 

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Używamy ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

REGULAMIN STRONY www.prostozpodhala.pl

I. REGULAMIN

Strona internetowa www.prostozpodhala.pl (zwane dalej „stronami www”)- działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze stron www. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów stron www do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze stron www, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona www udostępniana jest Użytkownikom jako sklep internetowy, którego właścicielem jest [PROSTO Z PODHALA Krzysztof Dudziak ul.Widokowa 17 34-404 Pyzówka 

Użytkownicy za pośrednictwem strony www, dzięki połączeniom do innych stron internetowych, mogą korzystać z usług Usługodawcy i podmiotów oraz osób trzecich. W takim przypadku stosuje się regulaminy określone przez te osoby trzecie. Strony www nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikami a tymi osobami trzecimi, nie ponosi odpowiedzialności za te umowy ani nie odpowiada za usługi osób trzecich.

III. DEFINICJE

Usługodawca - Strony www - strony internetowe - udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością PROSTO Z PODHALA Krzysztof Dudziak ul.Widokowa 17 34-404 Pyzówka 

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony www.prostozpodhala.pl

Partner - każdy podmiot współpracujący z firmą PROSTO Z PODHALA

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne na stronach www., umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z zasobami sklepu internetowego

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach serwisu mechanizmów informatycznych,

c) nawiązywanie kontaktu z firmą PROSTO Z PODHALA

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Portale współpracujące – strony www, profile w mediach społecznościowych, fora i grupy dyskusyjne i inne podmioty działające w sieci Internet, współpracujące z firmą PROSTO Z PODHALA.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRON WWW

1. W ramach stron www Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi Usługodawcę,

b) korzystać z wyszukiwarek na stronach www,

c) korzystać z formularzy kontaktowych na stronach www,

d) korzystanie z funkcjonujących w ramach serwisu mechanizmów informatycznych,

e) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.

Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników stron www odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

Strony internetowe są nośnikiem informacji o działalności i usługach świadczonych przez firmę PROSTO Z PODHALA. 

Korzystanie przez Użytkownika z Usług na stronach www jest bezpłatne.

Na stronach www prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronach www treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy i jego Partnerów a także podmiotów i osób trzecich. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część stron www i prezentowanych w nim Materiałów.

Zastrzega się prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na stronie treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych na stronie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści ze strony.

Zastrzega się prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na stronach www treści w przypadku gdy dany Użytkownik w sposób wulgarny lub obraźliwy wypowiada się o firmie PROSTO Z PODHALA w sieci Internet lub poza nią lub albo w inny sposób narusza przepisy prawa lub niniejszego regulaminu – w szczególności w zakresie praw i obowiązków Użytkownika.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strony www oraz Materiały w nich zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Prawa do Materiałów, utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na stronach www przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje na stronach www utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów lub porozumień zawartych z tymi osobami.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na stronach www Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać ze stron www oraz utworów i baz danych w nich zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet stron www lub ich części lub utworów zamieszczonych na stronach www lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

Wyraża się zgodę na publiczne odtwarzanie treści stron www na potrzeby stowarzyszeń i fundacji, placówek dydaktycznych, szkół, uczelni i ośrodków szkoleniowych – jednakże jedynie z powołaniem się na źródło tych materiałów oraz autora.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRON WWW

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania przez niego ze stron www, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze stron www zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do stron www treści o charakterze bezprawnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze stron www i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

c) informacje pobrane z Internetu, w szczególności ze stron www, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.

Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swoich haseł i odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu dzięki któremu korzysta z sieci Internet.

Usługodawca:

a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie ze stron www odbywało się zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Portalu w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci.

b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do stron www bądź wpływać na ich jakość;

c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na stronach www treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych na stronach www, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści ze stron www.

d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG STRON WWW

Dostęp i korzystanie ze stron www możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści stron www niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem ze stron www sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze stron www w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług stron www. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron www.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawieraja dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie www.aviation4u.pl

X. DANE OSOBOWE

Korzystanie ze stron www nie wymaga od Użytkownika podawania swoich danych osobowych.

Korzystanie z formularzy kontaktowych wymaga podania przez Użytkownika imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz adresu email. Podanie tych danych jest dobrowolne a Użytkownik może wybrać inny sposób skontaktowania się z firmą OSTRE REKLAMY (email, telefon). Dane te, w przypadku dobrowolnego ich podania przez Użytkownika, są pobierane za zgodą Użytkownika i w celu skontaktowania się z nim w związku z jego zainteresowaniem usługami bądź działalnością związanymi ze sklepem Aviation4u.pl

Administratorem danych jes tPROSTO Z PODHALA Krzysztof Dudziak ul.Widokowa 17 34-404 Pyzówka NIP;7372171405 Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Partnerzy Portalu, bądź Usługodawcy.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane jedynie dzięki udzielonej przez nich zgodzie. Użytkownik może w każdej chwili żądać od dostępu do swoich danych, ich sprostowania czy usunięcia. Użytkownik ma również prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli Użytkownik uzna, że w przetwarzaniu jego danych przez strony www występują nieprawidłowości, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników ze stron www jest prawo polskie.

Spory pomiędzy właścicielem stron www a podmiotami trzecimi mogą być zakończone polubownie i do takiego też zakończenia sporu będzie dążył właściciel stron www. Sprawa sporna z Użytkownikiem bądź podmiotem trzecim może być rozpatrywana przez sąd jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu przez niego problemu do właściciela stron www i próbie pozasądowego rozwiązania sporu.

Z zastrzeżeniem zdania następnego, właściciel stron www zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom stron www. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej www.prostozpodhala.pl

Po zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie ze stron www po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji, w jest dostępny na stronie www.prostozpodhala.pl